Date: 2010-12-01 03:11 pm (UTC)
Ну тут екранізації гіршають від фільма до фільма. Перший і другий фільм мені взагалі видаються дуже і дуже милими. А потім пішла фігня, бо майже цілком зникла магія. Особливо я розстроїлась п"ятою екранізацією, бо книга мені сподобалась надзвичайно.
Сумочка Герміони (привіт "Мері Попінс") мені теж сподобалась :) Але щодо акторської гри трійці, на жаль таки не погоджусь... Нічого з їхніх екранних спроб "емоцій" мене не проймає. Але це ж не значить шо я їх не люблю просто так "нізащо" :))) Фільм я передивлюсь як тільки він вийде у якості, це вже традиція, я їх всіх передивляюсь. Просто розбивати на дві частини не треба було.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitanka: (Default)
svitanka

August 2011

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 12:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios