svitanka: (Default)
[personal profile] svitanka
 В общім, у мене за списочком знайдені і до перегляду готові "Гензбур. Любов Хулігана", "Життя Інших", "Самотній Мужчина". Ще в запасниках "Впусти мене", але я про вампірчєгів не люблю, тому поки що в роздумах.
Ну і на "Соціальну Мережу" планую вибратись в кіно, якщо не облінюсь.

Дякую друзям за гарні кіно-підказки! До речі, ще з вартісного кіна чула про "Король говорить", але поки що не зрозуміла він взагалі у нас прокатуватися збирається чи як? Ну і останній роздум про кіна: а чого це в нас напроч припинилася гарна традиція показувати кіно мовою оригіналу??? Я ізвіняюсь навіть в Угорщині на англійській можна було кіно подивитися, а що це в Києві з цим трабли стали? Колись во врємєна моєй юності в "Києві" раз на тиждень чотко можна було поангломанити. Правда я тоді мову ні фіга не розуміла, но для справжнього кіномана то деталі, ми і од картінки тащимся :))) А зараз їхній сайт про фільми англійською - мовчок...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitanka: (Default)
svitanka

August 2011

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 06:08 pm
Powered by Dreamwidth Studios