svitanka: (Default)
[personal profile] svitanka
Почала дивитися сабж, той що новий британський серіал. Поки що ніякого естетичного відторгнення немає, мабуть тому що перенесення дії в сучасність автоматично робить це дійство "іншим" не дуже пов"язаним з сером Артуром Конан-Дойлем і звісно з - для мене хрестоматійним - Холмсом-Лівановим.

До речі цікава деталь. Ватсон - військовий лікар, повертається з Афганістану і цей момент цікаво "зіграв" в сучасних реаліях. Сучасний Ватсон повернувся з Афганістану. Все як насправді. Зіграв цей момент і у радянському Холмсі. Точніше міг "зіграти". У 1979, коли радянська постановка була відзнята, цензорів мало кондрашка не вхопила, коли Ватсон за сюжетом говорить про своє повернення з Афганістану. Тому Афганістан замінили в остаточній версії на політкоректні "Східні колонії" чи щось таке. :) дуже цікаво.

Пішла далі дивитися. 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitanka: (Default)
svitanka

August 2011

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:38 am
Powered by Dreamwidth Studios