svitanka: (Default)
[personal profile] svitanka

Друга фаза кінобожевілля: пішла шукати, збирати і дивитися всі фільми з товаріщем Семом Вортінгтоном. Тіки що таки примусила себе додивитися Термінатора. Ну нілюблю я цей фільм. В принципі, мрачняк не люблю. І взагалі, щось з кіном останнім часом якось пустенько. Стільки всього передивилася і якось не чіпляє... (Аватар пока нівсчьот). Шерлока ще не бачила, ага. Борюсь з упередженням "це не Ліванов". Нічого не можу з цим зробити. І "500 днів літа," про які я читаю і чую чи не з літа :) -  мене не вставили. Там "Аліса" виходить, але я вже в курсі, що мене не вставить. Не люблю абсурдизм. Я як затятий кінонаркоман, мені треба щоб ще більше, ще краще, ще недосяжніше. Щоб краса була така що і не описати і така ж драма. Хто там про банальні сюжети бухтів? Я люблю банальні сюжети. Я їх обожнюю. Хвала тим хто вміє їх знімати так, щоб пробрало. Так є там щось на горизонті? А то прямо сплошні розчарування від всього очікуваного. Вже навіть не хочу згадувати скільки очікуваних картин виявилися унилим еее... ну ви зрозуміли.. 

 

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitanka: (Default)
svitanka

August 2011

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:36 am
Powered by Dreamwidth Studios