svitanka: (Default)
[personal profile] svitanka
День Незалежності, а по 1+1 (не останньому каналу держави нада панімать) показують серіал про тупих хахлов. На справді поняття зеленого не маю про що саме той серіал, мені вистачило хвилини слухати українську мову "тупих хахлов", які живуть в селі і говорять на суржикє с руськім акцентом на фоні городських росіян з їхньою, кхм, чистою російською. Щось таке кінематограф СРСР показував роками успішно нав"язавши стереотип тупого недорікуватого селюка-хохла на противагу гарадской інтєлігєнциї.
Я не врубилась тільки чого тепер в незалежній (тіпа) Україні показують те саме.
Дорогая рєдакція, я фігєю. І це між іншим показують цілий день.  Цікаво, цікаво... 

ЗІ то що сьогодні літаки літали над майданом, то таке. Кіно не дарма найважливішим з мистецтв дєдушка Лєнін назвав. Що, що? Недорікуваті хахли збудували найбільший у світі літак? Нє вєрю. В кіно показують, що вони тільки хвости коровам вміють крутить і гаваріть на свайом смєшном нарєчії.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitanka: (Default)
svitanka

August 2011

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:38 am
Powered by Dreamwidth Studios